Вход в системата: Потребител: Парола:
0700 12 303 На цената на градски разговор
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

2021-10-28


_______________________________________________________________________________________________________Бенефициент: „ФУГО" ООД
Номер на договора: BG16RFOP002-2.089-4409-C01

Наименование:
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Support for Small Enterprises with Turnover above 500 000 BGN to Overcome the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic

Кратко описание на проекта/информацията
Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Support for Small Enterprises with Turnover above 500 000 BGN to Overcome the Economic Impact of the COVID-19 Pandemic

Цел/и на проекта/информацията
Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 50 000лв., 100 % европейско финансиране
Начало: 26.10.2021г.
Край: 26.01.2022г.
Място на изпълнение на проекта: гр. Ямбол


"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Химически продукти" ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.."
www.eufunds.bg
Проект Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19", договор BG16RFOP002-2.089-4129-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Фирмени магазини

НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН: 0700 12 303